SMIL-midler

SMIL står for "spesielle miljøtiltak i landbruket" og midlene forvaltes av Statens Landbruksforvaltning. Mange kystlag drifter bygninger som også er landbruksrelaterte kulturminner, og kan dermed søke støtte herfra til konkrete prosjekter.

Formålet med SMIL-ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan også gis til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til planer for konkrete miljøtiltak i jordbruket.

SMIL er et engangstilskudd der inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag kan dekkes. For planleggingstiltak og tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan i visse tilfeller hele beløpet dekkes.

Les mer om ordningen her.