Fond og stiftelser

Her er et utvalg fond, stiftelser og andre private aktører det kan lønne seg å søke om prosjektstøtte. Ut over disse finnes et hav av mindre kjente fond og stiftelser.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier.

Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

 • vern av myke verdier
 • vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende  

Riksantikvaren har også ansvaret for vern av historiske fartøyer. Mange av søknadene til UNI-stiftelsen som gjelder restaurering av skip og båter fra handelsflåten, fiske og fangst, blir derfor forelagt Riksantikvaren til uttalelse.

Søknaden

 • Eget søknadsskjema må fylles ut.
 • Prosjektbeskrivelse
 • Søknadssum
 • Kostnadsoverslag basert på anbud
 • Finansieringsplan
 • Siste årsregnskap med revisjonsberetning
 • Foto

Stiftelsen ønsker å motta søknader pr. e-mail til: soknad@stiftelsen-uni.no

Søknadsfrister: Alle søknader blir behandlet fortløpende i forholdt til fastsatte styremøter, vanligvis ca. 6 ganger i året.

Mer informasjon om hvordan søke, søknadsskjema og krav til dokumentasjon se stiftelsens nettsider.


Oslo Maritime Stiftelse

Stiftelsen har som formål å yte bidrag til virksomheter og tiltak som:

 • Ivaretar norske sjøfolks velferd, 
 • Belyser norske sjøfolks innsats, 
 • Fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling, 
 • Bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet. 

For å kunne vurdere søknadene godt, ber stiftelsen om at det sendes inn: 

 • En fyldestgjørende beskrivelse av søkerens aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til, herunder en redegjørelse for bruken av formålet, særlig hvorvidt det brukes til veldedige formål, for eksempel begunstiger eldre, klubbvirksomhet for ungdom eller lignende ideelle tiltak
 • Søkerens vedtekter. 
 • Søkerens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår. 
 • Søkerens budsjett for inneværende år (ev. neste år). 
 • Kostnadsbudsjett for det konkrete tiltak som det nå søkes om midler til
 • Finansieringsplan for disse arbeidene. (Stiftelsen ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at  tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.)   

Oslo Maritime Stiftelse opererer ikke med noen søknadsfrist, og søknaden sendes i brevs form. Mer informasjon og kontaktinformasjon finnes på Oslo Maritime Stiftelses hjemmesider. 


Anders Jahres humanitære stiftelse

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. 

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert. 

Mer informasjon om støtte, søknadsskjema og kontakter se stiftelsens hjemmesider.

Søknadsfrist er 15. april. 


Bergesens almennyttige stiftelse

Bergesens Almennyttige Stiftelse gir støtte til humanitære og kulturelle tiltak i Norge.

Stiftelsen har ikke søknadsskjema. 

Søknaden skrives i brevs form og sendes til stiftelsen per post eller e-post. 

Søknaden må inneholde: 

 • Presis og oversiktlig prosjektbeskrivelse 
 • Søknadssum 
 • Budsjett som viser prosjektets kostnader 
 • Finansieringsplan som viser egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, samt all annen økonomisk støtte som forventes 
 • Informasjon om kvalifikasjonene til prosjektets deltakere 
 • Om nødvendig, referanser eller anbefalinger 
 • Kontaktinformasjon   

Det er ingen søknadsfrist, men behandles av styret i den rekkefølgen søknadene kommer inn. Styret har vanligvis 5-6 møter i året. 

Mer informasjon finnes på stiftelsens hjemmesider. 


Sparebanken Vest

Sparebanken Vest deler ut midler til allmennyttige formål. Midlene skal være med å støtte opp under bankens visjon om å være en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringsliv på vestlandet. 

Søknaden skal inneholde: 

 • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak 
 • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre 
 • Navn, telefon, adresse, e-postadresse 
 • Kontaktperson 
 • Organisasjonsnummer          

Organisasjoner og institusjoner er velkommen til å sende inn søknad om midler til prosjekter. 

Søknadsfrist er 1. april for hovedtildelingen, men det deles også ut noen midler i løpet av året. 

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på Sparebanken Vest sine nettsider.


Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til allmennyttige tiltak. Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. 

Føgende områder prioriteres i den allmennyttige virksomheten:    

 • Kunst og kultur 
 • Kulturminner og historie 
 • Nærmiljø, idrett og lek 
 • Friluftsliv og naturkunnskap   

Innenfor disse kategoriene støtter vi tiltak som medfører økt aktivitet, bidrar til god formidling, og som appellerer til undring, refleksjon og engasjement hos barn, ungdom og unge voksne.

Søker du om midler til et lokalt prosjekt, må aktiviteten skje i et av stiftelsens opprinnelseområder: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. 

Bidrag til nasjonalt prosjekt (prosjekt som har nasjonal verdi) gis til hele landet.

Søknadsfrist er 1. februar og 1. september hvert år. 

Mer informasjon og søknadsskjema på Sparebankstiftelsens hjemmesider.


Andre sparebankstiftelser

Her ligger Sparebankforeningens oversikt over Sparebankstiftelser.